Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do MŠ 2018/ 2019

 

 

POKYNY PRO RODIČE

 

Zápis do mateřské školy proběhne dne 2. května v mezi 9,00 – 11,00 hod. a 14,00 – 16,00 hod. v ředitelně mateřské školy.

 

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s vyplněnou Žádostí o přijetí do MŠ a potvrzením o pravidelném očkování (nutné u dětí mladších 5 let). Žádost si můžete vyzvednout 24. 4. 2018 v době od 8 do 16 hodin během Dne otevřených dveří v mateřské škole Pastelka, dále pak 25. 4. 2018 v kanceláři ředitelky MŠ nebo si ji stáhnout na webových stránkách školy ve složce Dokumenty MŠ.

 

 Vyplněnou a podepsanou žádost včetně potvrzení dětského lékaře, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu 2. května 2018.

 

Pro ověření údajů s sebou přineste :

- rodný list dítěte

- doklad o místě trvalého bydliště dítěte

- doklad totožnosti zákonných zástupců

- cizinci ze zemí mimo EU doloží doklad o povolení k pobytu vydané na minimálně 90 dní.

 

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 

 

V MŠ v den podávání žádosti zákonní zástupci dítěte obdrží registrační číslo dítěte .

 

Termín zveřejnění výsledků zápisu je 30.5. 2018. Na webových stránkách  a na vývěsce školy budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude od 30.5. do 1.6.2018 k vyzvednutí v kanceláři ředitelky.

 

Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti jsou po dobu max. 10 měsíců osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání a docházka je pro ně povinná.

 

Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2018/2019 je 36 , jako dispoziční rezerva ředitelky školy se vyhrazují 3 místa.

 

Pokud počet přihlášených dětí přesáhne počet volných míst, bude postupováno podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole stanovených ředitelkou pro školní rok 2018/2019 (viz.Dokumenty MŠ).

.

 

**********************************************************************************************

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2018 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné vzdělávání v rozsahu nejméně 4 hodin denně stanovila ředitelka MŠ Pastelka Proboštov na dobu od 8,00 do 12,00 hodin.

 

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou :

nepřítomnost dítěte v době nemoci, dovolené apod. musí být omluvena telefonicky a poté nejpozději do 3 dnů písemně p. učitelce ve třídě, případně v kanceláři ředitelky MŠ nebo e-mailem (skolka.pastelka@volny.cz).

 

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovených školních prázdnin (podzimních, vánočních, jarních apod.)

 

 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonný zástupce dítěte je povinen dodržovat podmínky stanovené školním řádem MŠ.

 

***************************************************************************

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.doc

ZÁPIS 2018.doc